Gå till innehåll

Innan arbete på väg kan påbörjas krävs att utföraren fyller i en trafikanordningsplan (faktablad)  samt bifogar en karta/skiss på berört arbetsområde inkl. skyltning. Detta ska ske i god tid före arbetsstart.

Arbetet får inte påbörjas innan TA-planen är granskad och faktabladet underskrivet och returnerat av Tekniska förvaltningen till den sökande.

 
 

Faktablad till trafikanordningsplan (TA-planer)

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka