Gå till innehåll

Ansökan om en ny eller ändring av detaljplan
Vill du ansöka om en ny detaljplan eller ändra en gällande detaljplan kan du göra det här eller genom en särskild ansökningsblankett som du kan fylla i och skicka till Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till planansökan inom fyra månader, från det att samhällsbyggnadskontoret fått in en komplett ansökan.

Avgift för planbesked
En avgift tas ut i samband med en planansökan. Avgiften är baserad på samhällsbyggnadsnämndens taxa enligt plan- och bygglagen. Taxan tillämpas även när planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören.

Avgift för upprättande av detaljplan
Vid positivt planbesked kommer kommunen teckna ett planavtal med exploatören innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som är fastställd i kommunens Plan- och bygglovstaxa.

Läs mer om planbesked här.

 
 

Ansökan om planbesked

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka